Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Brede coalitie pleit voor nationaal ruimte- en landbouwakkoord

Geplaatst: 31/03/2021 


Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet 7 aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. De groep draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is. De oproep is een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad. 

Met de voormalige minister van Landbouw Cees Veerman als woordvoerder pleit de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. Het kabinet moet een plan maken dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan.

De groep ziet dit ais de enig logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Voor de noodzakelijke transitie zal over een lange periode 1,5 tot 2 miljard euro per jaar nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen. 

De initiatiefgroep doet de volgende 7 aanbevelingen

  1. Nationaal akkoord. Zorg voor een plan dat de basis vormt voor een breed gedragen nationaal akkoord dat aansluit bij de EU Green Deal. Met daarin een integrale lange termijn visie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht, bodemgezondheid, water en landschap. 
  2. Doelenbeleid. Zorg voor een doelenbeleid met afrekenbare doelen en duidelijke indicatoren op gebieds- en bedrijfsniveau. Hierdoor kunnen veel uitvoeringsmaatregelen worden afgeschaft en worden natuur, ondernemerschap en innovatie gestimuleerd. Maximale fysieke landbouwproductie is geen doel op zich. Het gaat om de maatschappelijke waarde van voedselproductie en andere landbouwdiensten en de bijdrage aan doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit etc.  
  3. Landinrichting. Werk aan landinrichting 3.0 met bodemgezondheid, biodiversiteit, water en landschap als leidende uitgangspunten, zowel voor landbouw en natuur als voor andere ruimtegebruikers zoals woningbouw, energie en bedrijfsleven. 
  4. Gebiedsgerichte aanpak en burgerparticipatie. Kies voor een gebiedsgerichte aanpak binnen wettelijk vastgelegde doelen en met veel ruimte voor burgerinitiatieven zoals de G1000 Landbouw. 
  5. Beleidsinstrumenten. Introduceer een aantal instrumenten die de omslag faciliteren zoals een stikstoffonds, een grondbank en een krediet- en garantieregeling. Zorg voor een systeem van waardering, beloningen en heffingen naar rato van de bijdrage van grondgebruikers en ketenspelers aan genoemde doelen. Zorg ook voor beloningen en heffingen om de verduurzaming van de consumptie te stimuleren, bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie door daarin ook de milieu- en gezondheidseffecten mee te wegen.
  6. Uitvoeringskracht. Neem een paar krachtige bestuurlijke maatregelen om de uitvoering te borgen, zoals een coördinerend minister voor het beleid op het brede gebied van Ruimte, Landbouw en Natuur, een Landschapscommissaris (naar analogie van de Deltacommissaris) en een goed toegeruste uitvoeringsorganisatie.
  7. Budget. Zorg gedurende 10-15 jaar voor voldoende middelen om de uitvoering en het onderling leren op alle schaalniveaus te borgen. 

De oproep is een initiatief van en wordt ondersteund door de volgende personen en organisaties: Dirk de Lugt (voorzitter Cosun en BO Akkerbouw), Frans Keurentjes (voorzitter Friesland Campina), Hans Huijbers (Kernteam Boerenraad), Louise Vet (em hoogleraar WUR en voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur), Cees Veerman (vm minister van LNV en emeritus hoogleraar WUR en Tilburg), Krijn Poppe (tot 2020 landbouweconoom WUR), Jan Willem Erisman (hoogleraar Universiteit Leiden), Pieter van Geel (bestuurder), Gerben Jan Gerbrandy (vm Europarlementariër), Willem Lageweg (directeur Transitiecoalitie Voedsel), Wiebe Draijer (CEO Rabobank Nederland), Peter Blom (CEO Triodos Bank) , Willem Ferwerda (CEO Commonland), Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten), Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu), Michael Wilde (directeur Bionext), Volkert Engelsman (CEO Eosta), Bart Kemp (Agractie), Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs), Ilse Geijzendorffer (directeur Louis Bolk Instituut), Edo Dijkman (directeur CLM) Berno Strootman (landschapsarchitect en vm Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving), Herman Wijffels (vm voorzitter SER en vm bewindvoerder Wereldbank), Imke de Boer (hoogleraar WUR), Jeroen Candel (bestuurskundige WUR), Fou-Khan Tsang (voorzitter raad van bestuur Alfa Accountants), Albert Jan Maat (vm LTO voorzitter), Johan Bouma (em hoogleraar bodemkunde WUR), Liesbeth Schipper (kwartiermaker Verrijkende Landbouw), Lijbert Brussaard (em hoogleraar bodembiologie WUR), Martien Lankester (Avalon).

bron: Transitiecoalitie Voedsel, 31/03/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter