Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Andere vegetatie op Utrechtse Heuvelrug vergroot zoetwatervoorraad

Geplaatst: 18/02/2021 


Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en ingenieursbureau Tauw hebben samen onderzocht in hoeverre een verandering in vegetatie op de Utrechtse Heuvelrug kan bijdragen aan het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad. Verandering in vegetatie blijkt een doeltreffende maatregel, concluderen zij, mits er ruimte is voor de nadere uitwerking van maatschappelijke gevolgen.

Het omzetten van bos naar lagere vegetaties kan volgens de onderzoekers discussie opleveren in de publieke opinie omdat bos meer CO2 opslaat en vaak als waardevollere natuur wordt gezien dan lagere vegetaties.  Nader onderzoek, ruimte voor discussie en een zorgvuldige afweging zijn essentieel om het benodigde draagvlak te kunnen krijgen.

Uit de berekeningen blijkt dat kwel op de flanken van de heuvelrug toeneemt, waardoor er ook kansen ontstaan voor grondwater- en kwelafhankelijke vegetatietypen op de flanken van de stuwwallen. Door hier actieve natuurontwikkeling te stimuleren kan een win-winsituatie ontstaan: aanvulling van de strategische grondwatervoorraad én meer hoogwaardige natuur. Nader onderzoek naar de kwelfluxen gedurende het jaar is gewenst om te onderzoeken of er locaties ontstaan met potentie voor kwelafhankelijke natuur. 

De toename van kwel naar de flanken leidt tot een toename van de afvoer naar het oppervlaktewater. Mogelijk heeft een vegetatieomzetting een positief effect op de basisafvoer van omliggende watergangen. Juist deze toename van de basisafvoer is hard nodig voor een robuuster, klimaatbestendig watersysteem.

Watergangen en beken worden langer van water voorzien, waardoor er langer beregend kan worden uit oppervlaktewater. Mogelijk wordt ook droogval voorkomen van beken met hoogwaardige aquatische natuur.

Nader onderzoek is gewenst om het effect op de basisafvoer van omliggende watergangen te onderzoeken per seizoen. Hierbij is ook aandacht nodig voor mogelijke effecten in extremere situaties. Er zouden ook minder gunstige gevolgen kunnen optreden op de natuurlijke omgeving. Zo kan vernatting van de flanken juist ook leiden tot nadelige effecten op de al aanwezige functies.

bron: H2O Waternetwerk, 18/02/2021