Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Minister kiest bij aansluiting windpark voor route Eemshaven-West

Geplaatst: 14/01/2021 


Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekozen voor het kabeltracé Eemshaven-West als voorkeursalternatief voor de aansluiting van het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Deze keuze is in lijn met het advies dat Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie hebben gegeven.

Bij de kabelroute Eemshaven-West komen de kabels via de oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt. De ministeries hebben hun keuze gemaakt op basis van de Integrale effectenanalyse, de reacties vanuit de omgeving die hierop zijn ingediend, het regioadvies van de 13 regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de milieueffectrapportage fase 1.

Om de elektriciteit van het windpark aan land te brengen en aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet, is een transformatorstation nodig. Voor de route Eemshaven-West zijn hiervoor twee plaatsen mogelijk: de locatie Waddenweg en de Middenweg. Beide plaatsen worden de komende maanden verder uitgewerkt om zo te bepalen welke het meest geschikt is.

Om te voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé komt ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, is door de minister een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Dat voorbereidingsbesluit ligt ter inzage van 15 januari tot en met 25 februari.

bron: Waterschap Noorderzijlvest, 14/01/2021