Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Inpassingsplan voor De Wieden ter inzage

Geplaatst: 14/01/2021 


Provinciale Staten van Overijssel hebben op 9 december het definitieve provinciaal inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied De Wieden vastgesteld. Het inpassingsplan ligt inclusief bijlagen en overige besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart.

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied De Wieden richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende moerasvogels zoals roerdomp, porseleinhoen en de grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. Hiervoor wordt de bovenste laag grond afgraven en moerasgronden ontwikkelen.

Blauwgrasland betreft grasland dat grijsblauw kleurt van een aantal grassoorten en waarin veel zeldzame soorten leven. Ruim een eeuw geleden waren in de Nederlandse laagveengebieden nog grote oppervlakten blauwgrasland aanwezig, met in het noordwesten van Overijssel nog enkele honderden hectare. Door ontginning, het gebruik van kunstmest, verlaging van de grondwaterstand zijn nog maar enkele hectares overgebleven.

Om de gewenste natuurontwikkeling te bereiken moet een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd die niet passen binnen het geldende ruimtelijke plan. Dit provinciaal inpassingsplan maakt de gewenste nieuwe inrichting mogelijk. Samen met het inpassingsplan wordt een aantal besluiten ter inzage gelegd. Deze besluiten bestaan uit een aantal vergunningen en een peilbesluit. Deze zijn verleend door de provincie en het waterschap Drents Overijsselse Delta en zijn nodig om de maatregelen in De Wieden uit te mogen voeren.

Het provinciaal inpassingsplan inclusief bijlagen en de verleende besluiten komen beschikbaar op de website van de provincie Overijssel.

bron: Provincie Overijssel, 13/01/2021