Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Provincie Utrecht wil inzet biomassa voor energie beperken

Geplaatst: 07/01/2021 


Het college van Gedeputeerde Staten wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie in de provincie Utrecht op langere termijn minimaliseren. Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vindt het college gebruik van biomassa toegestaan. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om daarnaast nog een aantal randvoorwaarden op te nemen in de Omgevingsvisie en -verordening.

Mede op verzoek van Provinciale Staten heeft het Utrechts college onderzoek laten doen naar de vraag of en welke rol biomassa moet spelen bij de energietransitie. Er is onder meer gekeken naar de CO2-uitstoot, gerekend over de hele keten en naar de uitstoot van fijnstof. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 4,5% van het totale energiegebruik in de provincie Utrecht en 70% daarvan bestond uit bio-energie. De verwachting is dat op langere termijn minder biomassa nodig is als energiebron.

Gedeputeerde Staten stellen voor om een aantal randvoorwaarden op te nemen in het provinciale omgevingsbeleid om te kunnen sturen op een beter gebruik van biomassa. Deze randvoorwaarden komen bovenop de huidige landelijke wet- en regelgeving. Zo wil de provincie dat alleen laagwaardige biomassa gebruikt wordt zoals snoeiafval, die niet inzetbaar is als grondstof voor hoogwaardiger toepassingen. Daarnaast wil het provinciebestuur dat alleen biomassa gebruikt wordt om warmte te produceren als er geen duurzaam alternatief beschikbaar is. Bovendien magt alleen gecertificeerde biomassa worden gebruikt.

Een andere randvoorwaarde is dat alleen biomassa wordt gebruikt waarbij meer dan 80% minder CO2 wordt uitgestoten in de hele keten – in vergelijking met niet-duurzaam geproduceerde energie. Denk daarbij aan natte biomassa voor de productie van biogas of groen gas. En aan verse houtachtige biomassa zoals snoeiafval voor de productie van warmte in stadsverwarming en in de industrie. Hiermee wordt biomassa uit niet-duurzame bron of vanuit het buitenland geweerd.

Er moet controle zijn op de kwaliteit van de gebruikte biomassa en op de emissies van de biomassa-installaties. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht krijgt opdracht daar streng op toe te zien en zo nodig te handhaven. Omdat het gros van de installaties onder gemeentelijk toezicht staat, zal de provincie met de gemeenten, en Omgevings- en Uitvoeringsdienst afspraken maken over toezicht en handhaving.

Waar sprake is van emissies naar lucht, sluit de provincie Utrecht aan bij de gemaakte afspraken over emissiebeperkingen in het landelijke Schone Lucht Akkoord dat de provincie op 13 januari 2020 ondertekende. Toepassingen van biomassa die de provincie als onwenselijk beschouwt zullen worden uitgesloten van subsidies op grond van de Uitvoeringsverordening subsidies en energietransitie.

bron: Provincie Utrecht, 07/01/2021