Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Natuurgebied Kornse Boezem bij Dussen uitgebreid met vochtig hooiland

Geplaatst: 08/09/2020 


Staatsbosbeheer start half september met de aanleg van vochtig hooiland op 2,5 hectare voormalige landbouwgrond in de Kornse Boezem, nabij Dussen. De aankoop en inrichting van dit perceel is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Vochtige hooilanden zijn in Nederland zeldzaam geworden door ontginning, ontwatering en bemesting. De Kornse boezem heeft een Natura 2000 status en is daarnaast onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het perceel dat is aangekocht is in gebruik geweest als grasland met begrazing door koeien en paarden. De nieuwe inrichting draagt eraan bij om het bijzondere karakter van vochtig hooiland terug te krijgen en daarnaast de ecologische- en recreatieve waarden van het gebied te versterken.

Half september wordt gestart met de inrichting van het aangekochte perceel. Het waterpeil wordt aangepast in greppels en sloten zodat het kwelwater weer ten goede komt aan planten als holpijp en waterdrieblad. Door duikers en stuwen aan te leggen wordt het water beter stuurbaar. Ook wordt een aantal nieuwe greppels gegraven, die aansluiten bij het landschapspatroon van graslanden met een fijnmazig stelsel van evenwijdig lopende greppels.

Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de noord-zuid watergangen ontstaat er biotoop voor meerdere soorten planten en dieren. Mits de weersomstandigheden gunstig zijn duren de werkzaamheden naar verwachting twee weken.

Onderdeel van het beheer van vochtig hooiland is periodiek maaien. Jaarlijks na het broedseizoen wordt kort voor het maaien het waterpeil wat verlaagd. De begreppeling zorgt er voor dat het gehele perceel dan begaanbaar wordt voor materieel. Na het maaien wordt het waterpeil weer opgezet.

bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, 07/09/2020